Акафист и молитва Божией Матери в честь иконы Ея «Спорительница хлебов»

Июль 18th 2020 -

Икона Божией Матери "Спорительница хлебов"

Икона Божией Матери «Спорительница хлебов». Россия. 1890-е годы.

Кондак 1

Избра́нней от всех родо́в Бо́жией Ма́тери и Влады́чице Небесе́ и земли́, избавля́ющей нас от вся́кия ну́жды, благода́рственное прино́сим пе́ние. Ты же, Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице, приими́ на́ше усе́рдное моле́ние, сохрани́ нас от гла́да и па́губы, да́руй земли́ на́шей плодоно́сие, Пита́тельнице и Спори́тельнице нив и хлебо́в на́ших, да ра́дующеся всегда́ зове́м Ти: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Икос 1

А́нгелов Творе́ц избра́ Тя, Влады́чице, к благода́тному челове́ков спасе́нию, и дарова́ Тя Помо́щницу лю́дем, избавля́ющую нас от гла́да и вся́ких напа́стей, житие́ на́ше до́бре устроя́ющую в ми́ре и вся́ком дово́льстве. Те́мже со умиле́нием взыва́ем Ти:

Ра́дуйся, благода́тное челове́ков от вся́кия ну́жды избавле́ние;

ра́дуйся, достоя́нию Твоему́ по́мощь и заступле́ние.

Радуйся, христолюби́выя лю́ди от вся́ких бед спаса́ющая;

ра́дуйся, а́лчущих пита́ющая.

Ра́́дуйся, си́рых заступле́ние;

ра́дуйся, наги́х одея́ние.

Ра́дуйся, израсти́вшая нам Плод Живота́;

ра́дуйся, ро́ждшая Спа́са душ на́ших.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Кондак 2

Ви́дев Сын Твой, Богома́ти, вели́кое Твое́ к лю́дем милосе́рдие, глаго́лет Тебе́: проси́, Ма́ти Моя́, зане́ не отвращу́ся Тебе́, но испо́лню вся проше́ния Твоя́. Мы же, прославля́юще сие́ ди́вное промышле́ние о ро́де челове́честем, вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум небе́сный дарова́ся преподо́бному ста́рцу Амвро́сию, е́же водрузи́ти во оби́тели, им созда́нней, ико́ну Пресвяты́я Богоро́дицы и нарещи́ ю́ Спори́тельница хлебо́в, я́ко Ты, Пресвятая́ Де́во, спаса́еши лю́ди Твоя́ от гла́да, защища́еши я́ от смертоно́снаго вре́да и па́губы, да́руеши земли́ плодоно́сие, посыла́еши дождь ра́нний и по́здний на ни́вы и поля́ на́ша. Те́мже вопие́м Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́;

ра́дуйся, я́ко блажа́т Тя вси ро́ди.

Ра́дуйся, яко Ты хле́бы на́ша благословля́еши и споря́еши;

ра́дуйся, я́ко Ты нас от гла́да избавля́еши.

Ра́дуйся, пита́ющая нас Хле́бом Жи́зни;

ра́дуйся, млеко́м пита́вшая Пита́теля вселе́нныя.

Ра́дуйся, Плода́ Безсме́ртнаго стяжа́ние;

ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Кондак 3

Си́лою свы́ше укрепи́ нас, благода́тная Влады́чице, во дни гла́да и па́губы, да не поги́бнем лю́те без покая́ния во уны́нии и отча́янии, но утверди́ и наста́ви нас в терпе́нии и благоугожде́нии Бо́гови, да разуме́ем в напа́стех и ско́рбех во́лю Его́ святу́ю, благу́ю и соверше́нную, непреста́нно взыва́юще к Нему́ хвале́бным гла́сом: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́щи любо́вь ве́лию к лю́дем, искупле́нным Честно́ю Кро́вию Сы́на Твоего́ и Бо́га, Богома́ти Пречи́стая, прия́ла еси́ от Него́ власть устроя́ти и покрыва́ти род христиа́нский. Ты бо бе́дствующим помо́щница еси́ ско́рая, градо́м и ве́сем, се́лам и ни́вам, и всему́ ми́ру Покро́в. Тебе́, Милосе́рдной и Боголюби́вой Ма́тери на́шей, устроя́ющей и направля́ющей ко спасе́нию земну́ю жизнь на́шу, со смире́нием глаго́лем:

Ра́дуйся, Блага́го Сы́на Блага́я Ма́ти;

ра́дуйся, непреста́нно моля́щаяся о спасе́нии нас гре́шных.

Ра́дуйся, о всем ми́ре христиа́нстем к Бо́гу Хода́таице;

ра́дуйся, благ вся́ческих Всеблага́я Пода́тельнице.

Ра́дуйся, плене́нных и в темни́цех заключе́нных пита́тельнице;

ра́дуйся, телесе́м на́шим здра́вие и душа́м спасе́ние.

Ра́дуйся, я́ко рай пи́щный процвета́еши;

ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Кондак 4

Бу́ря проти́вных ве́тров, егда́ на́йдет на ны внеза́пно, гро́мы и мо́лнии, град и вода́ мно́гая устремя́тся на зе́млю, тогда́, Госпоже́ Всеми́лостивая, ускори́ на по́мощь нам безпомо́щным, защити́ и изба́ви нас от дожде́внаго лия́ния, его́же сотвори́хомся досто́йни грех ра́ди на́ших, и да бу́дут поля́ и ни́вы невреди́мы от сих, и да не потопи́т нас бу́ря водна́я. Тебе́ бо гре́шнии и́мамы Засту́пницу непосты́дную, на Тя упова́ние на́ше возлага́ем и, прославля́юще си́лу моли́тв Твои́х, Ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су ми́ра зове́м: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаще и ви́дяще Твое́ сострада́ние, Влады́чице, к бе́дствующим и ги́бнущим лю́дем, мы гре́шнии прибега́ем к Тебе́ и мо́лимся: о, Пресвята́я Де́во, услы́ши нас, и во дни, егда́ со́лнце изсуши́т зе́млю и от су́хости зной бу́дет, и прозябе́ния земна́я на́чнут увяда́ти, тогда́, Влады́чице, ро́су благода́ти Твоея́ низпосли́ на тре́бующия и прося́щия ми́лости, возвесели́ лице́ земли́, люде́й ра́ди Твои́х, и младе́нец их, и ското́в, и ины́х всех, и́же ча́ют к Бо́гу да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя, и от святы́я ико́ны Твоея́ Спори́тельницы яви́ милосе́рдие Твое́ вопию́щим Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, моли́твеннице неусыпа́ющая ко Христу́ Бо́гу, на ми́лость к нам Его́ преклоня́ющая;

ра́дуйся, гнев Бо́жий на ны пра́ведно дви́жимый от глав на́ших отводя́щая.

Ра́дуйся, Ма́терним покро́вом Твои́м от вся́ких несча́стий нас охраня́ющая;

ра́дуйся, поля́ и ни́вы на́ша от запале́ния со́лнечнаго и зно́я спаса́ющая.

Ра́дуйся, Всеми́лостивая услы́шательнице гласо́в на́ших моле́бных в ско́рби и обстоя́ниих;

ра́дуйся, жили́ща на́ша от огня́ спаса́ющая.

Ра́дуйся, держа́вная скоропомо́щнице на́ша во дни тя́жких испыта́ний;

ра́дуйся, от всех бед ско́рое избавле́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Кондак 5

Боготе́чная звезда́ ико́на Твоя́, Богома́ти, лю́дем, прося́щим хле́ба насу́щнаго [1], немерца́емо сия́ет. Покро́вом бо Твоея́ ми́лости соблюда́еши поля́ и ни́вы на́ша и плодоноси́ти их устроя́еши, подвиза́ющи ве́рныя вопи́ти Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя Тя Сын Твой при Кресте́ стоя́щую с возлю́бленным ученико́м, глаго́лет Тебе́: Же́но, се Сын Твой. И ученику́: Се Ма́ти твоя́, — всыновля́я Тебе́ вся ве́рующия в Него́. Мы же, ча́да Твоя́ су́ще, на Твой покро́в наде́ющеся, Тебе́, я́ко Ма́тери на́шей, глаго́лати дерза́ем:

Ра́дуйся, Судии́ Пра́веднаго умоле́ние;

ра́дуйся, грехо́в на́ших проще́ние.

Ра́дуйся, наде́ждо на́ша изве́стная;

ра́дуйся, упова́ние на́ше непосты́дное.

Ра́дуйся, скорбе́й на́ших разреше́ние;

ра́дуйся, печа́лей на́ших утоле́ние.

Ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая;

ра́дуйся, всех родо́в весе́лие.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Кондак 6

Пропове́дует Це́рковь Христо́ва чудеса́ Твоя́, Богороди́тельнице, от восто́к бо до за́пад хва́льно и́мя Твое́, и несть гра́да или́ страны́, иде́же не яви́шася Тобо́ю де́йства си́лы Бо́жия, во избавле́ние и спасе́ние, просвеще́ние и исцеле́ние люде́й христоимени́тых, наипа́че же чрез ико́ны Твоя́ святы́я обы́кла еси́ чудотвори́ти, излива́ющи от них струи́ ми́лостей и щедро́т бе́дствующему и тре́бующему по́мощи челове́честву. Сего́ ра́ди славосло́вяще Тя, Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ла еси́ от И́стиннаго Со́лнца заря́, Де́во Богоотрокови́це, просвеща́ющи ду́ши всех, томи́мых гла́дом душе́вным, рече́ бо Госпо́дь: не о хле́бе еди́нем жив бу́дет челове́к, но о вся́ком глаго́ле, исходя́щем и́з уст Бо́жиих. Оба́че помрачи́шася о́чи на́ша и окамене́ша сердца́ на́ша и не ви́дим очи́ма свои́ма и не разуме́ем се́рдцем суде́б Бо́жиих. Томи́мии же душе́вным гла́дом, к Тебе́ прибега́ем, Пречи́стая Де́во, и про́сим Сло́вом Жи́зни утоли́ти глад душе́вный нас, вопию́щих Тебе такова́я:

Ра́дуйся, от убо́жества душе́внаго нас воздвиза́ющая;

ра́дуйся, пита́ющая нас Сло́вом Жи́зни:

Ра́дуйся, трапе́зо пресве́тлая, Хлеб Жи́зни носи́вшая;

ра́дуйся, пи́ще, ма́нны прие́мнице.

Ра́дуйся, земле́ блага́я, Клас Боже́ственный израсти́вшая;

ра́дуйся, ни́во, растя́щая многопло́дие щедро́т.

Ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущия жи́зни;

ра́дуйся, ми́лость сугу́бо нам подаю́щая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Pages: 1 2

Комментарии закрыты.