Украинская Православная Церковь выступила против введения ювенальной юстиции в стране

Июнь 6th 2010 -

Украинская Православная Церковь выступила против введения ювенальной юстиции в стране. В Харькове состоялось заседание Священного Синода УПЦ. на котором было принято решение утвердить заключение Богословской комиссии УПЦ о ювенальной юстиции. Многие священники и прихожане ждали этого решения Священного Синода.

ЖУРНАЛ 23

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины —

СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Антония, архиепископа Бориспольского, викария Киевской Митрополии, главы Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ относительно принятия проекта документа, в котором изложена позиция Украинской Православной Церкви относительно возможности внедрения в Украине системы ювенальной юстиции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению;
2. Утвердить представленный проект документа, в котором изложена позиция Украинской Православной Церкви относительно возможности внедрения в Украине системы ювенальной юстиции.

Заключение Синода УПЦ о введении ювенальной юстиции

Вже кілька років в нашому суспільстві ведеться полеміка з приводу можливого впровадження в Україні ювенальної юстиції, тобто окремої системи судочинства стосовно неповнолітніх.

Але серед багатьох простих православних мирян та політиків така ідея давно викликає негативну реакцію. Так, в березні 2009 році подібний проект вже був відхилений Верховною Радою. Тоді народні депутати, стурбовані можливими негативними наслідками законопроекта «Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини“ на период до 2016 року» розробленого на виконання Указу тодішнього Президента України В. Ющенко від 11.07.2005 г. № 1086 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» (регистрационный № 2570)», видалили з нього пункт 4.9., в якому і був виписаний проект про створення ювенальної юстиції в Україні.

16 березня 2010 року згідно з наказом міністра юстиції України було створено робочу групу з впровадження в Україні ювенальної юстиції (наказ № 198/7). Як зазначено в даному наказі, ця група створена «з метою розбудови сучасної системи ювенальної юстиції задля зменшення рівня злочинності серед молоді та покращення захисту їхніх прав та інтересів».

Дійсно, останнім часом ми спостерігаємо в Україні суттєвий зріст кількості правопорушень серед дітей та підлітків. Це вимагає від державних органів не тільки ефективних заходів боротьби з цим прикрим явищем, але й профілактики дитячої та підліткової злочинності. Але, як свідчить досвід країн, які намагаються подолати молодіжну злочинність, наявність органів ювенальної юстиції може не тільки не покращити, а навіть погіршити ситуацію. Так, у Франції, яка першою в світі запровадила таку систему, декілька років назад відбулись найбільші молодіжні заворушення в країнах Європейського Союзу, оскільки завдяки ювенальній юстиції малолітні правопорушники залишались фактично безкарними.

Крім того, досвід західних країн, де ювенальна юстиція діє вже багато років, свідчить, що це призводить до значного розширення повноважень судів та соціальних служб, які фактично отримують санкцію на втручання в сімейні справи та контроль над батьками. Причому таке втручання може здійснюватися у тому числі і на підставі звернень до суду самих дітей. Таке протиставлення прав та інтересів дитини правам та інтересам батьків та родини в цілому створює небезпеку руйнації традиційного уявлення про сім’ю. Саме цей аспект ювенальної юстиції викликає в українському суспільстві гострі суперечки.

У зв’язку з помітним загостренням дискусій щодо ювенальної юстиції після підписання міністром юстиції згаданого наказу Українська Православна Церква вважає своїм обов’язком констатувати наступне.

Християнство вчить, що сім’я є богозаповіданим соціальним інститутом. Народження та виховання дітей є невід’ємною частиною сімейного життя. Більш того, згідно зі Святим Письмом виховання дітей має відбуватися саме в сім’ї. Батьки несуть перед Богом відповідальність за виховання дітей. Не роздратовуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вченні й наставлянні Господньому, — закликає батьків святий апостол Павел (Єф. 6, 4). Однак і діти несуть відповідальність за благополуччя своєї сім’ї: Шануй батька твого і матір твою, щоб довгі були твої дні на землі, — говорить п’ята заповідь Закону Божого (Вих. 20, 12). У Старому Завіті зневага до батьків розглядалася як великий злочин (Вих. 21, 15–17; Притч. 20, 20; 30, 17). Новий Завіт також вчить дітей з любов’ю підкорятися батькам: Діти будьте слухняні батькам вашим у всьому, бо це благоугодне Господеві (Кол. 3,20).

Українська Православна Церква у своїх офіційних документах неодноразово підкреслювала виключну роль сім’ї у вихованні дітей. Зокрема у десятому розділі «Основ соціальної концепції Української Православної Церкви» зазначається, що сім’я — це «єдиний організм, члени якого живуть і будують свої стосунки на основі закону любові. Досвід сімейного спілкування навчає людину подоланню гріховного егоїзму й закладає основи здорової громадянськості. Саме в родині, як у школі благочестя, формується і міцнішає правильне ставлення до ближніх, а отже, до свого народу, до суспільства в цілому. Жива спадкоємність поколінь, починаючись в родині, знаходить своє продовження в любові до предків та вітчизни, у почутті причетності до історії. Тому таким небезпечним є руйнування традиційних зв’язків батьків з дітьми... Роль сім’ї у становленні особи виняткова, її не можуть підмінити інші соціальні інститути. Зруйнування сімейних зв’язків неминуче пов’язане з порушенням нормального розвитку дітей і позначається на всьому їхньому подальшому житті».

Українська Православна Церква визнає необхідність захисту дітей від можливого насильства, у тому числі і з боку батьків. Однак ми також вважаємо цілком обґрунтованим занепокоєння простих віруючих та Верховної Ради України тим, що впровадження системи ювенальної юстиції може нести в собі і небезпеку для інституту сім’ї. Активне втручання в родинні стосунки з боку судових органів, громадських та суспільних організацій може мати негативні наслідки, як про це свідчить досвід функціонування систем ювенальної юстиції в інших державах.

Важливо пам’ятати, що сьогодні в світі не існує єдиної системи ювенальної юстиції. В кожній державі система судочинства стосовно неповнолітніх та захисту прав дітей має свої особливості, обумовлені історико-культурними традиціями різних країн. Тому, в процесі реформ в галузі юстиції в Україні слід, перш за все, враховувати вітчизняний досвід. Зараз у нашому законодавстві існує достатньо норм, які дозволяють покарати поганих батьків та малолітніх злочинців.

На Русском  языке

Уже несколько лет в нашем обществе ведется полемика по поводу возможного внедрения в Украине ювенальной юстиции, то есть отдельной системы судопроизводства относительно несовершеннолетних. Среди многих православных мирян и политиков такая идея давно вызывает негативную реакцию. Да, в марте 2009 года подобный проект уже был отклонен Верховной Радой Украины. Тогда народные депутаты, обеспокоенные возможными негативными последствиями законопроекта «Об общегосударственной программе „Национальный план действий  по реализации Конвенции ООН о правах ребенка“ на период до 2016 года», разработанного на выполнение Указа Президента Украины В. Ющенко от 11.07.2005 г. № 1086 «О первоочередных мерах по защите прав детей» (регистрационный № 2570) ", удалили из него пункт 4.9, в котором и был изложен проект о создании ювенальной юстиции в Украине.

16 марта 2010 года согласно приказа министра юстиции Украины была создана рабочая группа по внедрению в Украине ювенальной юстиции (приказ № 198/7). Как отмечено в данном приказе, эта группа создана «с целью развития современной системы ювенальной юстиции с целью уменьшения уровня преступности среди молодежи и улучшения защиты их прав и интересов».

Действительно, в последнее время мы наблюдаем в Украине существенный рост количества правонарушений среди детей и подростков. Это требует от государственных органов не только эффективных мероприятий борьбы с этим досадным явлением, но и профилактики детской и подростковой преступности. Но, как свидетельствует опыт стран, которые пытаются преодолеть преступность среди молодежи, наличие органов ювенальной юстиции может не только не улучшить, а даже ухудшить ситуацию. Так, во Франции, которая первой в мире ввела такую систему несколько лет назад состоялись наибольшие молодежные беспорядки в странах Европейского Союза, поскольку благодаря ювенальной юстиции малолетние правонарушители оставались фактически безнаказанными.

Кроме того, опыт западных стран, где ювенальная юстиция действует уже много лет, свидетельствует, что это приводит к значительному расширению полномочий судов и социальных служб, которые фактически получают санкцию на вмешательство в семейные дела и контроль над родителями. Причем такое вмешательство может осуществляться в том числе и на основании обращений в суд самих детей. Противопоставление прав и интересов ребенка правам и интересам родителей и семьи в целом создает опасность разрушения традиционного представления о семье. Именно этот аспект ювенальной юстиции вызывает в украинском обществе острые споры.

В связи с заметным обострением дискуссий относительно ювенальной юстиции после подписания министром юстиции упомянутого приказа Украинская Православная Церковь считает своей обязанностью констатировать следующее.

Христианство учит, что семья является богозаповеданным социальным институтом. Рождение и воспитание детей является неотъемлемой частью семейной жизни. Более того, согласно Священному Писанию воспитание детей должно происходить именно в семье. Родители несут перед Богом ответственность за воспитание детей. Не раздражайте детей ваших, а воспитывайте их в учении и наставлении Господнем, — призывает родителей святой апостол Павел (Еф. 6,4). Однако и дети несут ответственность за благополучие своей семьи: Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, — говорит пятая заповедь Закона Божьего (Исх. 20, 12). В Ветхом Завете пренебрежение к родителям рассматривалось как большое преступление (Исх. 21, 15-17; Притч. 20, 20; 30, 17). Новый Завет также учит детей с любовью подчиняться родителям: Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу (Кол. 3,20).

Украинская Православная Церковь в своих официальных документах неоднократно подчеркивала исключительную роль семьи в воспитании детей. В частности в десятом разделе «Основ социальной концепции Украинской Православной Церкви» отмечается, что семья — это «единственный организм, члены которого живут и строят свои отношения на основе закона любви. Опыт семейного общения учит человека преодолению греховного эгоизма и закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в школе благочестия формируется и крепчает правильное отношение к ближним, а следовательно, к своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность поколений, начинаясь в семье, находит свое продолжение в любви к предкам и отчизне, в чувстве причастности к истории. Поэтому таким опасным является разрушение традиционных связей родителей с детьми... Роль семьи в становлении личности исключительна, ее не могут подменить другие социальные институты. Разрушение семейных связей неминуемо связано с нарушением нормального развития детей и отражается на всей их дальнейшей жизни».

Украинская Православная Церковь признает необходимость защиты детей от возможного насилия, в том числе и со стороны родителей. Однако мы также считаем полностью обоснованной обеспокоенность простых верующих и Верховной Рады Украины тем, что внедрение системы ювенальной юстиции может нести в себе и опасность для института семьи. Активное вмешательство в семейные отношения со стороны судебных органов, общественных и общественных организаций может иметь негативные последствия как об этом свидетельствует опыт функционирования систем ювенальной юстиции в других государствах.

Важно помнить, что сегодня в мире не существует единой системы ювенальной юстиции. В каждом государстве система судопроизводства относительно несовершеннолетних и защиты прав детей имеет свои особенности, обусловленные историко-культурными традициями разных стран. Потому, в процессе реформ в отрасли юстиции в Украине следует, прежде всего, учитывать отечественный опыт. Сейчас в нашем законодательстве существуют достаточно норм, которые позволяют наказать родителей-правонарушителей и малолетних преступников.

Учитывая вышеизложенное, Украинская Православная Церковь считает нецелесообразным внедрение в Украине системы ювенальной юстиции.

Пусть «чистая и непорочная набожность перед Богом» (Иак. 1, 27) станет залогом достойного воспитания молодого поколения и спокойной жизни в нашей стране.

28 мая 2010 года

† Владимир,
Митрополит Киевский и всея Украины
Предстоятель Украинской Православной Церкви

Члены Священного Синода:

† Никодим, митрополит Харковский и Богодуховский
† Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский
† Иоанникий, митрополит Луганский и Алчевский
† Онуфрий, митрополит Черновицкий и Буковинский
† Марк, архиепископ Хустский и Виноградовский
† Иоанн, архиепископ Херсонский и Таврический
† Феодор, архиепископ Мукачевский и Ужгородский
† Агапит, епископ Северодонецкий и Старобельский
† Митрофан, архиепископ Белоцерковский и Богуславский


Источник:ttp://orthodox.org.ua/ru/node/7269

Метки: ,

Комментариев к записи: 3 “Украинская Православная Церковь выступила против введения ювенальной юстиции в стране”


 1. Елена сказал:

  +++++ Я полностью согласна!!! Дай Бог, чтобы власть имущие услышали голос Церкви и православного народа!


 2. dedischev195413 сказал:

  Вроде духовным отцом у Виктора Януковича был схиархимандрит Зосима (Сокур). А все духовные дети схиархимандрита Зосимы от Православия не отступают.

  Предстоя у Престола Божиего, Батюшка Зосима, моли Господа Бога о нас грешных.


 3. Алена сказал:

  Спасибо вам за Ваш сайт

Оставьте комментарий!

Белоснежные пляжи туниса из новосибирска азия тур г новосибирск.