google-site-verification: google21d08411ff346180.html Акафист и молитва святому праведному Иоанну Русскому | Справочно-информационный портал Алчевского благочиния

Акафист и молитва святому праведному Иоанну Русскому

Июль 17th 2016 -

Моли́тва 1

О́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, святы́й пра́ведный Иоа́нне Ру́сский, просия́вый в земли́ Аси́и равноа́нгельным житие́м твои́м, ре́вностию о Го́споде и по́двигами во испове́дании ве́ры Христо́вы, гра́да Прокопио́на Новаго и всея́ Елла́ды пресве́тлое украше́ние, богохрани́мей стране́ и́ Русской, лю́дем ея́ и во всем ми́ре живу́щым правосла́вным христиа́ном по́моще и кре́пкое заступле́ние! Благодари́м Го́спода, ди́внаго во святы́х Свои́х, в ве́ре и́стинней непоколеби́мо тя утверди́вшаго, в стоя́нии за испове́дание ея́ укрепи́вшаго и до́брое сконча́ние по́двига многотру́днаго дарова́вшаго, последи́ же мно́гая и вели́кая чудеса́ нам яви́вшаго чрез многоцеле́бную ра́ку моще́й твои́х. Ны́не, предстоя́ Небе́сному Царю́, испроси́ у Него́ изба́вити вся гра́ды и ве́си страны́ Русския и земли́ Елла́дския от гла́да, тру́са, огня́, смертоно́сных боле́зней, от наше́ствий иноплеме́нных и междоусо́бной бра́ни, исхода́тайствуй христолюби́вому во́инству нашему во бра́нех с врага́ми Оте́чества на́шего побе́ду и одоле́ние. Помози́ всем путеше́ствующим, боля́щим, в заточе́нии су́щим, ско́рби и гоне́ния за святу́ю ве́ру Правосла́вную терпя́щим. Соедини́ всех правосла́вных люде́й любо́вию ко Христу́ Бо́гу на́шему и Це́ркви Его́ Святе́й, да́руй нам дух любве́ и ми́ра к бра́тскому едине́нию всех ве́рных. Умоли́ Го́спода, да пода́ст нам дух покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною Свое́ю благода́тию да помо́жет и укрепи́т в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́, да да́рует нам дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух ре́вности по Бо́зе о спасе́нии бли́жних.

Помяни́ и нас, гре́шных, моля́щихся тебе́: стра́ждущих и боля́щих исцели́, скорбя́щих уте́ши, бе́дствующым ско́рую по́мощь пода́ждь, всем же чту́щым и лю́бящым тя испроси́ христиа́нскую кончи́ну живота́, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве. Бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во спасе́ние, да твои́ми моли́твами сподо́бимся в ны́нешнем и бу́дущем ве́це прославля́ти в Тро́ице поклоняемаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 2

О́, всеблаже́нный испове́дниче Христо́в и вели́кий чудотво́рче Иоа́нне, Евви́и сокро́вище, Гре́ческия страны́ похвало́ и люде́й Русских сро́дниче!

Ты в плене́нии ага́рянстем лю́тая муче́ния за Христа́ претерпе́л еси́, благоче́стием же свои́м, по́двиги и чудесы́ ве́рныя премно́го укрепи́л еси́, неве́рныя же умягчи́л еси́ и просвети́л еси, по кончи́не же безчи́сленными чудесы́ и исцеле́ньми просиява́еши. Ве́мы, уго́дниче Бо́жий, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Го́споду, нам же, бе́дствующым, состра́ждеши та́ко те́пле, я́ко не терпи́ши и зре́ти ны в лю́тых неду́зех или́ тя́жких ско́рбех су́щих, и сего́ ра́ди и непризыва́емый ско́ро притека́еши, телеса́ и ду́ши врачу́я, бе́сы изгоня́я, заблу́ждшия обраща́я, наипа́че же от младе́нец вся́кую боле́знь и го́ресть отгоня́я.

Се бо и ны́не греси́ мно́зи отяготи́ша ны и изнуря́ющими скорбьми́ ду́ши на́ша сотро́шася, си́лы же теле́сныя оскуде́ша, и ка́ко уны́нию и тя́гостней печа́ли противоста́ти возмо́жем, а́ще не ты сам, свя́тче Бо́жий, воста́неши по нас и проти́ву враго́в на́ших благода́тне ополчи́шися! Испроси́ же, благоприя́тными твои́ми ко Го́споду моли́твами, соверше́нное исцеле́ние теле́сными неду́ги стра́ждущим, всем же спаси́тельное терпе́ние и благодаре́ние; ско́рби, бесо́вския наве́ты и искуше́ния отврати́; вся же, ели́ка попу́стит Госпо́дь, научи́ во очище́ние понести́ благоразу́мне; нас же, во тьме неве́дения и забве́ния за́поведей Бо́жиих су́щих, просвети́, вы́ну неукло́нне твори́ти во́лю Бо́жию наста́ви, беспло́дия духо́внаго разреши́, очище́ние, освяще́ние и просве́щение душа́м на́шим да́руй; да с тобо́ю вку́пе просла́вим Всеблага́го Бо́га и Пречи́стую Богоро́дицу  во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Метки: ,

Pages: 1 2 3

Комментарии закрыты.